Webdesktop WD infokiri nr 20
24. aprill 2012

Uudised

Kliendiküsitlus

Täname kõiki klienditeeninduse küsitlusele vastanuid. Meil on hea meel tõdeda, et vastanud on tunnustanud klienditoe kvaliteedi tõusu. Teeme omalt poolt veelgi pingutusi, et parimat teenindust pakkuda. Järgmine küsitlus toimub märtsis 2013.

AKI tunnustus

Andmekaitse Inspektsioon, olles seiranud kõiki Eesti kohalike omavalitsuste- ja avaliku sektori asutuste veebilehti, tunnustas veebruaris kõige läbipaistvamaid. Eesti läbipaistvusmeelseim riigiasutus on Veterinaar- ja Toiduamet. Kohalike omavalitsuste kategoorias leidis äramärkimist Lihula vald. Mõlemad on pikaajalised Webdesktop kasutajad ja soovime neile omalt poolt palju õnne! http://www.aki.ee/est/?part=events&id=503

Uued kliendid

Sõlmisime lepingud dokumendihalduse lahenduse tarneks ning juurutamiseks Audiitorkoguga ning Ecometal AS-ga

Versiooniinfo

Viimaste versioonidega on lisandunud järgmised võimalused:

Kogu versiooniinfo

Webdesktop erilahendused

Jätkame Webdesktopi baasil loodud erilahendustega. KLIS ehk keskkonnalubade infosüsteem on üks olulisemaid keskkonnaalaseid infosüsteeme, kus toimub kõigi keskkonnaga seotud lubade taotlemine, menetlemine ning avalikustamine. Kogutud andmed võimaldavad tutvuda ja analüüsida keskkonnakasutust, selleks on loodud vastavad automaataruanded. 2011 aastal lisandus kliendiportaal, mille kaudu saab esitada kvartariaalseid kaevandamislubade, keskkonnakomplekslubade, vee erikasutuslubade, välisõhu saaste- ja erisaastelubade ning jäätmelubade keskkonnatasude deklaratsioone. Loa omaja deklareerib ja tasub keskkonnatasu, kui ta kasutab loodusvara, heidab keskkonda saasteaineid või kõrvaldab jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses. Esitatud deklaratsioonide alusel koostab Maksu- ja Tolliamet vastavad nõuded. Liidestused on tehtud lisaks ka Äriregistri, Eesti.ee kodanikuportaaliga, Rahvastikuregistri ja Maaametiga.

Keskkonnalubade infosüsteemis on enam kui tuhat kasutajat, üle 1 miljoni objekti ja ca 50 tuhat faili. KLIS on realiseeritud täielikult Webdesktop baasil. https://eteenus.keskkonnaamet.ee
http://www.facebook.com/webdesktop.ee

Webware OÜ | Vääna 7, Tallinn. Telefon: +372 66 13 900 Webware OÜ